bip.zgdo.eu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry.

Status Prawny

Drukuj PDF

STATUT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Związek Gmin Dolnej Odry, zwany dalej Związkiem jest komunalną osobą prawną w rozumieniu przepisu art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. Członkami Związku są następujące gminy:

1)      Banie;

2)     Barlinek;

3)     Bielice;

4)     Boleszkowice;

5)     Cedynia;

6)     Chojna;

7)     Dolice;

8)     Gryfino;

9)     Kozielice;

10)  Lipiany;

11)   Mieszkowice;

12)  Moryń;

13)  Myślibórz;

14)  Nowogródek Pomorski;

15)  Pełczyce;

16)  Przelewice;

17)  Pyrzyce;

18)  Stare Czarnowo;

19)  Trzcińsko-Zdrój;

20)  Warnice;

21)  Widuchowa.

§ 3. Siedzibą związku jest miasto Chojna.

§ 4. 1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania statutowe w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych gmin. Związek może reprezentować interesy innych jednostek samorządu terytorialnego na ich wniosek.

3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz współpracować z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.

§ 5. Związek podlega nadzorowi prawnemu Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw finansowych nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej właściwej dla województwa zachodniopomorskiego.

§ 6. 1. Terenem działania związku jest teren gmin należących do związku.

2. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA

§ 7. Zadania Związku:

1) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin;

2) wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych;

3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami;

4) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z administracją rządową;

5) prowadzenie działalności gospodarczej;

6) inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych;

7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;

8) podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.

§7a. 1. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach – uczestnikach Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, tworząc warunki niezbędne do ich realizacji poprzez:

1)         realizowanie zadań wynikających z podjętych przez gminy – uczestników regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej „regulaminami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”;

2)        w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków ujętych w regulaminie przez właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji nakazujących ich wykonanie;

3)        objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości ewidencją w zakresie gospodarki odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

4)       organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z analizą stanu gospodarki odpadami;

5)        organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Gmin uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne;

6)       zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;

7)        dokonywanie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców, ustalanie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

8)       określanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;

9)       prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

10)    realizowanie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, edukacyjnych oraz realizacja uprawnień kontrolnych, nadzorczych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

11)     udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gmin uczestników Związku punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

2. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań wynikających z przepisów o odpadach poprzez:

1)    podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich mieszkańców gmin – uczestników zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych;

2)   wprowadzanie i utrzymywanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu określonych w planach gospodarki odpadami;

3)   opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami sporządzanych przez wytwórców odpadów;

 

§ 8. 1. Dla realizacji zadań Związku może on tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne w szczególności Biuro Związku oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Celem realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 9. 1. Członkami Związku mogą być gminy.

2. Członkowie Związku mają równe prawa w korzystaniu z dóbr i majątku Związku.

3. Członkowie Związku mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku.

4. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zgromadzenie Ogólne Związku.

5. Warunkiem przyjęcia Gminy do Związku jest przyjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do Związku, przyjęcie jego statutu i zadeklarowanie płacenia składek członkowskich.

§ 10. 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

1) podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku;

2) wykluczenia przez Zgromadzenie Ogólne na skutek:

a) nieopłacania należności z tytułu zaległości w płatności składek członkowskich w terminie 7 dni od doręczenia wezwania,

b) nierealizowania postanowień niniejszego statutu,

c) zniesienia gminy.

2. (uchylony).

3. Ustanie członkostwa gminy w Związku skutkuje pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 11. Organami Związku są:

1. Zgromadzenie Ogólne, zwane dalej Zgromadzeniem,

2. Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.

§ 12. 1. Organem stanowiącym Związku jest Zgromadzenie Ogólne.

2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.

3. (uchylony).

4. Odwołanie przedstawicieli gmin w Związku następuje w tym samym trybie jak wybór.

§ 13. Do właściwości Zgromadzenia należy:

1) ustalanie programów realizacji zadań Związku;

2) uchwalanie rocznego budżetu Związku oraz rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu za rok poprzedni;

2a) uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej;

3) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku;

4) wybieranie i odwoływanie Zarządu;

5) powoływanie Komisji Rewizyjnej;

5a) uchwalenie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;

5b) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku (główny księgowy budżetu) – na wniosek Zarządu;

6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu;

7) ustalanie wysokości składek;

8) zatwierdzanie kierunków działania Związku;

9) decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia;

10) ustalanie wysokości zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa dla członków Zgromadzenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;

11) określanie wysokości sumy, do której Zarząd samodzielnie może zaciągnąć zobowiązania finansowe;

12) ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku;

13)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)             zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Związku,

b)             zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

c)  udzielania poręczeń lub gwarancji,

d)             ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz występowania z nich,

g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażenia ich w majątek,

h) podejmowanie uchwał o podziale zysków oraz sposobie pokrywania strat powstałych z działalności Związku;

14) ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku;

15) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku, wyznaczanie likwidatora;

16)  zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących uchwał Zgromadzenia;

17)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem do kompetencji Zgromadzenia.

§ 14. 1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

§ 15. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie.

2.   Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.

 

3. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród swoich członków w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 

4.  Zastępców  przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.

 

5. Przewodniczący Zarządu Związku oraz pozostali członkowie Zarządu są zatrudniani w Związku na podstawie wyboru. Z wyboru wynika nawiązanie stosunku pracy, obowiązek wykonywania pracy jako pracownik oraz prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, którego wysokość określa uchwała Zgromadzenia.

 

§ 16. Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:

1) realizacja zadań Związku poprzez:

a)        wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz określanie wysokości zaległości w opłatach,

b)        przygotowywanie, organizowanie i rozstrzyganie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych,

c)        wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wykreślanie z rejestru działalności regulowanej,

d)       realizowanie kompetencji kontrolnych wraz z kompetencją do wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

e)        przyjmowanie oraz weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

f)         wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów;

2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia;

3) opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizacja oraz projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

4) opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych, jednostkom organizacyjnym Związku, wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonywania a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;

5) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku;

6) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;

7) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych (kursów, szkoleń, wykładów itp.) promujących proekologiczne zachowania wśród mieszkańców.

 

8) (uchylony)

§ 17. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu Związku należą w szczególności:

1) kierowanie pracą Zarządu;

2) reprezentowanie Związku na zewnątrz;

3) wykonywanie czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku, w tym z kierownikiem Biura Związku oraz nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Związku;

4)występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Skarbnika Związku.

 

§ 18. 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) rezygnacji z funkcji;

2) utraty mandatu przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu;

3) odwołania przez Zgromadzenie.

2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we wszystkich instytucjach i organizacjach.

§ 18a. 1. Skarbnik Związku jest jednocześnie głównym księgowym budżetu.

2. Skarbnik Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

 

§ 19. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja wybierana jest przez Zgromadzenie spośród jego członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji ze swego grona.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,

b) sprawdzanie i opiniowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia, w tym budżetu Związku,

c) sporządzanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

5. Protokoły, wnioski i opinie wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

§ 20. 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje jego przewodniczący, powiadamiając członków nie później niż 14 dni przed dniem posiedzenia. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Zgromadzenia winien zwołać jego posiedzenie również na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Zgromadzenia w terminie 10 dni od wpływu wniosku z proponowanym porządkiem obrad.

3. Z przebiegu każdego posiedzenia organu Związku sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

§ 21. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

3. O terminie posiedzeń Zarządu przewodniczący Zarządu informuję Komisję Rewizyjną.

4. Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone - wraz z załączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad - co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 22. 1. Kadencja organów pokrywa się z kadencją rad gmin.

2. Zarząd pełni funkcję do czasu powołania nowego Zarządu.

§ 23. 1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku.

2. Biuro jest podporządkowane przewodniczącemu Zarządu, a jego pracą kieruje kierownik Biura, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.

3. (uchylony).

ROZDZIAŁ V MIENIE I GOSPODARKA ZWIĄZKU

§ 24. Mienie Związku stanowią:

1) składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości;

2) prawa i fundusze;

3) dochody z majątku Związku;

4) dochody z działalności Związku;

5) subwencje, dotacje, zapisy, darowizny;

6) składki i opłaty członkowskie;

7) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 25. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku jest odpłatne.

2. Do korzystania z obiektów i urządzeń Związku uprawnione są wszystkie gminy - członkowie związku na równych prawach.

3. Zarząd Związku może wyrazić zgodę na odpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń Związku przez inne podmioty.

§ 26. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu, w tym przewodniczący lub przewodniczący Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Skarbnik Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

§ 27. 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania gmin członków Związku, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

§ 28. 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot zatwierdza Zgromadzenie.

2. Zyski uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Związku.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ VI ZASADY ROZLICZEŃ MAJĄTKOWYCH

§ 29. 1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątku przekazywane Związkowi przez jego członków nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

§ 30. 1. Składki członkowskie są wnoszone przez gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy, według danych GUS na 31 grudnia roku poprzedzającego okres opłaty składki.

2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu Związku.

§ 31. 1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez rady zainteresowanych gmin.

2. Gmina nie może być zobowiązana do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.

§ 33. 1. W przypadku uchwalenia likwidacji Związku, Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i określa jej zadania i kompetencje.

2. Zadania komisji likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi.

3. W przypadku likwidacji związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz byłych członków Związku, proporcjonalnie do ich udziału w majątku Związku.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-11-25 08:24:17
Opublikował: Adam Fedorowicz
Data publikacji: 2012-11-25 09:24:39
Odsłon: 4791
Dziennik zmian
 

Czym jest BIP ?

Drukuj PDF

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

 • stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

 • strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

 

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

 1. organy władzy publicznej,

 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,

 5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,

 6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,

 7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,

 8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,

 9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,

 10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

 11. związki zawodowe i ich organizacje,

 12. partie polityczne,

 13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

 

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.

 

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,

 • przedmiot działania i kompetencje,

 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

 • majątek, którym dysponuje,

 • tryb działania,

 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 

Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

 

Wszystkie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co nakłada obowiązek wykonania stron stron WWW w standardach HTML 4.01, XHTML 1.0 lub HTML 3.2. Należy podkreślić, iż obliguje to podmioty do wykonania stron poprawnych syntaktycznie, co ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do BIP za pomocą różnych urządzeń elektronicznych (komputer osobisty, komputer naręczny, telefon komórkowy itp.). W przyszłości planuje się włączyć w ramy tego rozporządzenia także wytyczne WCAG 1.0 co najmniej na poziomie A, co zrealizuje postulat e-Dostępności stron biuletynu.

 

źródło: http://www.bip.gov.pl/

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-12-07 20:00:21
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-12-07 21:01:05
Odsłon: 3612
Dziennik zmian
 

Władze Związku

Drukuj PDF


ORGAN WYKONAWCZY

 

Przewodniczący Zarządu Związku - Adam Fedorowicz

Wiceprzewodniczący Zarządu Związku - Teresa Sadowska

Wiceprzewodniczący Zarządu Związku - Jan Krzywicki

Członek Zarządu Związku - Zdzisław Lech Twardowski

Członek Zarządu Związku - Krzysztof Ireneusz Boguszewski


 

ORGAN UCHWAŁODAWCZY


Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry - Józef Piątek

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry - Marzena Grzywińska

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry - Gabriela KotowiczKOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Grzegorz Brochocki
 2. Anna Kusy - Kłos
 3. Mieczysław Mularczyk

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-05-27 14:31:52
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-05-27 16:38:16
Odsłon: 3303
Dziennik zmian
 

Dane Teleadresowe

Drukuj PDF

ZWIĄZEK GMIN

DOLNEJ ODRY

ul. Narciarska 57

74-500 Chojna

REGON 320010568

NIP 858 173 86 21

tel./fax 914615088

+48 726 602 908

+48 609 602 908

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Chojnie
ul. Jagiellońska 9
74-500 Chojna
rachunek podstawowy
80 9370 0007 0006 0642 2000 0001
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-11-25 08:22:40
Opublikował: Adam Fedorowicz
Data publikacji: 2012-11-25 09:22:58
Odsłon: 6254
Dziennik zmian
 

Spotkania z mieszkańcami sołectw w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

 

Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W Gminie Chojna odbędą się spotkania z mieszkańcami sołectw w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według poniższego harmonogramu:

DATA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE SPOTKANIA

22.04.2013

15:00

Zatoń Dolna

Świetlica

22.04.2013

16:50

Krajnik Górny

Plebania

22.04.2013

18:40

Krajnik Dolny

świetlica

23.04.2013

15:00

Krzymów

świetlica

23.04.2013

16:50

Nawodna

świetlica

23.04.2013

18:40

Lisie Pole

świetlica

29.04.2013

15:00

Brwice

Szkoła

29.04.2013

16:50

Jelenin

Świetlica

29.04.2013

18:40

Godków Osiedle

świetlica

30.04.2013

15:00

Kamienny Jaz

świetlica

30.04.2013

16:50

Strzelczyn

świetlica

30.04.2013

18:40

Rurka

świetlica

06.05.2013

15:00

Godków

świetlica

06.05.2013

16:50

Mętno

świetlica

06.05.2013

18:40

Łaziszcze

świetlica

07.05.2013

15:00

Czartoryja

„Grzybek”

07.05.2013

16:50

Narost

świetlica

07.05.2013

18:40

Białęgi

świetlica

08.05.2013

15:00

Grzybno

świetlica

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-04-13 09:24:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-04-13 11:34:58
Odsłon: 2461
Dziennik zmian