bip.zgdo.eu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 67
Start Poziomy odzysku i recyklingu

Poziomy odzysku i recyklingu

Drukuj PDF

Poziomy odzysku i recyklingu

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), gminy są obowiązane do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Natomiast, zgodnie z art. 3c ust. 1, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i sposób obliczania tych poziomów, jak również poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gminy są zobowiązane osiągnąć w perspektywie do 2020 r., określają odpowiednio:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).

 

Osiągnięte przez Związek Gmin Dolnej Odry poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] za 2014 r.

 

(Papier, metal,

tworzywa sztuczne,

szkło)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami [%] za 2014 r.

 

(Inne niż niebezpieczne

odpady budowlane

i rozbiórkowe)

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w
1995 r. [%] za 2014 r.

Gmina Banie

21,6

0

0,02

Gmina Bielice

27,3

0

1,6

Gmina Boleszkowice

28,9

0

1,4

Gmina Cedynia

134,4

0

0

Gmina Chojna

20,9

0

0

Gmina Dolice

19,5

0

12,2

Gmina Kozielice

21,8

100,0

0

Gmina Krzęcin

17,6

100,0

64,0

Gmina Lipiany

15,2

100,0

0

Gmina Moryń

18,0

0

0

Gmina Nowogródek Pomorski

21,1

0

1,3

Gmina Przelewice

29,0

0

1,1

Gmina Recz

17,2

100,0

35,4

Gmina Stare Czarnowo

24,2

100,0

9,2

Gmina Stargard

25,1

0

15,9

Gmina Warnice

28,3

100,0

3,2

Gmina Widuchowa

16,3

0

0Z niniejszego zestawienia wynika, że w 2014 r. Gminy należące do Związku Gmin Dolnej Odry osiągnęły określone w powyższej tabeli poziomy, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił:

16 % dla poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

40 % dla poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

50 % dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

 

Załączniki do artykułu:

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 Wytworzył: Łukasz Malaga
Data informacji: 2014-06-05 06:35:08
Opublikował:
Data publikacji: 2014-06-05 08:35:34
Odsłon: 1805
Dziennik zmian